Kto dostanie zasiłek pogrzebowy

Koszty pochówku nie są małe, ale przynajmniej ich część może pokryć wypłacany przez ZUS zasiłek

W wypadku samochodowym zginął mój szwagier. Był zarejestrowany jako bezrobotny i pobierał zasiłek. Czy moja siostra, pracująca na umowę zlecenie, dostanie po nim zasiłek? – pyta Katarzyna P. z Krosna.

Na zasiłek pogrzebowy może liczyć osoba, która pokryła koszty pochówku. Nie musi to być członek rodziny zmarłego. Do zasiłku będzie więc miał prawo także partner życiowy, niebędący małżonkiem, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego – pod warunkiem, że zapłaci za pogrzeb.

W sytuacji, gdy koszty pokryły dwie lub więcej osób, zasiłek jest między nimi dzielony. Jeśli zatem Pani siostra, będąca wdową po zmarłym, w całości opłaciła pogrzeb, to otrzyma zasiłek w pełnej wysokości. Gdyby jednak pokryła ona jedynie część kosztów, a za resztę zapłacił np. przyjaciel zmarłego, to oboje dostaną świadczenie proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Zasiłek wypłacany jest w stałej kwocie ryczałtowej.

Od marca 2011 r. wynosi ona 4000 zł. Oznacza to, że nawet jeśli cena pogrzebu była wyższa, to osoba, która go sfinansowała, dostanie tylko tyle. Przy czym, jeśli jest to członek rodziny zmarłego, to otrzyma 4000 zł także wtedy, gdy za pochówek zapłacił mniej. Natomiast inne osoby lub instytucje mogą otrzymać zwrot kosztów pogrzebu w udokumentowanej wysokości (nieprzekraczającej kwoty zasiłku). Gdyby zaś pogrzeb zorganizowany był na koszt państwa albo organizacji politycznej lub społecznej i jednocześnie część wydatków sfinansował członek rodziny zmarłego, to zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie bliskiemu i otrzyma on go w pełnej wysokości (czyli 4000 zł), niezależnie od poniesionych wydatków.

Pieniądze należą się w razie śmierci

Pieniądze należą się w razie śmierci ubezpieczonego, a więc osoby, która podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Taką jest m.in. bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy, czyli zmarły szwagier. Świadczenie przysługuje także w razie zgonu osoby pobierającej emeryturę lub rentę oraz niepobierającej tych świadczeń, ale spełniającej warunki do ich uzyskania. Zostanie ono wypłacone także po ustaniu ubezpieczenia, jeśli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Fakt, że zmarły nie był ubezpieczony, nie przekreśla prawa do zasiłku pogrzebowego. Zostanie on wypłacony pod warunkiem, że członek rodziny, który sfinansował pochówek, podlegał ubezpieczeniu lub pobierał rentę albo emeryturę. Świadczenie wypłaca oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o jego wypłatę.

Aby otrzymać pieniądze, musimy w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której pogrzeb sfinansowaliśmy, złożyć odpowiedni wniosek (druk Z-12, można go pobrać ze strony www.zus.pl lub otrzymać w oddziale ZUS). Musimy załączyć do niego skrócony akt zgonu, rachunki związane z pochówkiem (trumna, usługa domu pogrzebowego, itp.), dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. dowód osobisty), ew. dowód naszego ubezpieczenia (np. pismo pracodawcy). Pieniądze otrzymamy w ciągu ok. 2 tygodni.

Przejdź na początek artykułu