Która szkoła liczy się do emerytury?

Od 7 lat jestem na emeryturze (urodziłam się w 1948 r.). Do stażu nie wliczono mi okresu nauki w szkole policealnej. Czy słusznie? – pyta Katarzyna D. ze Środy Wielkopolskiej.

Nasz ekspert: mecenas Janusz Górski, prawnik.

Osoba urodzona przed 1 stycznia 1949 r. nabywa prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego (wynoszącego co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) oraz posiadania okresu składkowego i nieskładkowego (wynoszącego łącznie 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Okresy składkowe to takie, za które były lub są opłacane składki. Za okresy nieskładkowe składek płacić nie trzeba. To może być np. czas pobierania zasiłku chorobowego czy przebywania na urlopie bezpłatnym.

Do okresów nieskładkowych prawo wlicza również edukację – ale nie każdy jej rodzaj. Chodzi wyłącznie o naukę w szkole wyższej na jednym kierunku i tylko pod warunkiem jej ukończenia, w wymiarze określonym w programie studiów.

Oznacza to, że do stażu emerytalnego zostanie nam wliczony okres studiów, jeśli zaliczyliśmy wszystkie semestry nauki przewidziane w programie studiów (tak jest nawet, jeśli nie mamy dyplomu końcowego, a jedynie absolutorium, wtedy w ZUS przedstawiamy zaświadczenie z dziekanatu, indeks nie wystarczy).

Podobnie jest ze studiami doktoranckimi czy z dokształcaniem zawodowym lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza. Natomiast edukacja w szkole policealnej czy zawodowej nie jest traktowana jako okres nieskładkowy (ani składkowy) i tym samym nie powiększa stażu emerytalnego. Ma natomiast znaczenie dla wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika.

A to dlatego, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar wypoczynku, wlicza się także okres nauki ponadpodstawowej. Przykładowo, szkoła policealna traktowana jest jako 6 lat pracy.

Dzięki temu osoba, która ją ukończyła, może skorzystać z 26–dniowego urlopu już po przepracowaniu 4 lat na etacie, a nie po 6 latach, jak osoba po LO, 7 po szkole zawodowej czy 10 po podstawowej.

Wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. zostały objęte nowym systemem emerytalnym, gdzie do nabycia prawa do emerytury liczy się przede wszystkim wiek ubezpieczonego. Emerytura z nowego systemu przysługuje niezależnie od długości okresu składkowego i nieskładkowego. Jednak wymiar stażu ubezpieczeniowego przekłada się bezpośrednio na wysokość emerytury. Ale także i tutaj czas nauki w szkole policealnej nie ma znaczenia ani dla wysokości świadczenia, ani dla nabycia prawa do samego świadczenia.

PRAWO pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 1502

Przejdź na początek artykułu