Nowe przepisy dla działkowców i rolników

Czy trzeba będzie likwidować altanki w ogródkach pracowniczych? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by kupić ziemię rolną? Piotr Dąbrowski, adwokat rozwiewa wątpliwości i przedstawia ważne zmiany w prawie.

Choć poszczególne ogródki działkowe mają nie więcej niż po 300–500 mkw., to dla wielu działkowców ten skrawek ziemi ma wartość nie tylko materialną, ale i emocjonalną. Od wielu lat bowiem je uprawiają. Prawo do takiej działki przysługuje tylko na podstawie umowy „dzierżawy działkowej” zawieranej przez działkowca ze stowarzyszeniem prowadzącym dany ogród.

Co to oznacza w praktyce: czy ogródek działkowy można sprzedać, czy można dziedziczyć?

Przekazanie działki

■ Działkowiec nie jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się jego działka pracownicza, więc nie może jej sprzedać (bo są to grunty najczęściej użytkowane przez stowarzyszenia ogrodów działkowych). Jest jednak właścicielem tego, co na jego działce się znajduje: drzewek, krzewów, innych roślin, altany oraz różnych urządzeń.

■Działkowiec może jednak przekazać działkę w użytkowanie innej osobie – obcej lub bliskiej (np.: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu).

■Aby przekazanie działki pracowniczej było zgodne z prawem, to zawsze konieczne jest sporządzenie umowy między stronami. By umowa była ważna, to: – musi mieć formę pisemną, – podpisy stron muszą być poświadczone notarialnie, – umowę musi zatwierdzić stowarzyszenie ogrodowe (ale nie ma prawa ingerować, komu z najbliższych przekazujemy działkę).

■Odstępując działkę na podstawie umowy, działkowiec ma prawo pobrać opłatę za należące do niego obiekty i nasadzenia znajdujące się na działce.

Dziedziczenie działki

■Po śmierci jednego małżonka, prawo do uprawy działki przysługuje drugiemu. Jeśli jednak żyjący małżonek nie posiadał prawa do działki (i nie złoży stosowanego oświadczenia w zarządzie stowarzyszenia ogrodowego) lub po prostu działki nie chce uprawiać – to jego prawo do niej wygasa w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka.

■Prawo do działki przysługuje w dalszej kolejności: dzieciom zmarłego, wnukom, rodzicom, rodzeństwu i dzieciom rodzeństwa.

Uwaga! Jeśli kilka uprawnionych osób chce przejąć działkę pracowniczą po zmarłym, i powstanie między nimi spór, będą mogli go rozstrzygnąć w sądzie.

Podst. prawna: ustawa o ROD (rodzinnych ogrodach działkowych) – DzU z 2014 r., poz. 40.

Kto nabędzie grunt rolny

Rząd szykuje zmiany zasad sprzedaży ziemi. Jakie przepisy obowiązują teraz, a co zmieni się od 1 maja 2016 r.?

■Obecnie grunt rolny może nabyć każdy. Nie nie są wymagane kwalifikacje rolnicze. Jeśli jednak ziemia wystawiona na sprzedaż jest przez kogoś już dzierżawiona, wówczas prawo pierwokupu przysługuje temu dzierżawcy.

Wiele uprawnień ma też Agencja Nieruchomości Rolnych, m.in. może przejmować ziemię na własność (oczywiście za zapłatą pieniężną), w zamian za umowę dożywocia dla dotychczasowego właściciela. Przepisy mają być surowsze

■Według projektu, ziemię rolną mają nabywać rolnicy indywidualni, tj. osoby, które spełniają następujące warunki: – mają kwalifikacje rolnicze od co najmniej pięciu lat oraz – mieszkają na terenie danej gminy i przez ten czas osobiście prowadzą własne gospodarstwo rolne.

■Ma obowiązywać kryterium dochodowe dla osób nabywających ziemię. Będzie mógł ją kupić rolnik, który osiąga z prowadzenia gospodarstwa roczny dochód nie mniejszy niż 1/4 części wszystkich swoich rocznych dochodów wskazanych w PIT.

Ziemię będą mogli kupować tylko rolnicy (jeśli nowe przepisy zatwierdzi Sejm).

Jaka altana na działce

Trudno wyobrazić sobie działkę bez altany... Należy ją jednak wybudować zgodnie z przepisami. Od niedawna na terenie ogródka działkowego nie można postawić altany według własnych upodobań.

■Altana musi spełniać następujące wymogi: – jej powierzchnia nie może być większa niż 35 mkw (przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 mkw) oraz – jej wysokość nie może przekraczać 5 m (gdy dach stromy) lub 4 m (przy dachu płaskim).

■Zarząd rodzinnych ogródków działkowych (ROD) nie może nakazać rozbiórki altany. Nie ma takich uprawnień! Jeśli jednak altanka nie spełnia przepisowych wymogów, to zarząd stowarzyszenia działkowców musi zgłosić takie naruszenie prawa do starostwa. Jeśli urzędnicy stwierdzą, że altanę postawiono z naruszeniem prawa, to będzie to podstawą do rozwiązania umowy dzierżawy działki.

Nasza rada:

Działkowiec może też sam wystąpić do urzędu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że wybudowana altana jest zgodna z wymaganiami.

Do wniosku należy dołączyć: – aktualny wypis z ewidencji działek sporządzony przez stowarzyszenie ogrodowe oraz – oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany, wraz z powierzchnią tarasów, werand lub ganków. Za wydanie takiego zaświadczenia działkowiec nic nie płaci.

Przejdź na początek artykułu