Spadek. Załatwiamy formalności u notariusza

Porozumienie spadkobierców zapewni szybki podział majątku. Także w kancelarii można załatwić wszystkie sprawy spadkowe. Notariusz najpierw sporządza akt poświadczenia dziedziczenia i rejestruje go w sądzie. Następnie można już dzielić spadek.

Trudno dojść do porozumienia? Warto poprosić o pomoc mediatora!

W każdym postępowaniu o dział spadku możemy prosić sąd o mediację. Także sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy.

Warunkiem przeprowadzenia mediacji poza sądem jest wyrażenie na nią zgody przez wszystkich wnioskodawców. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli któraś ze stron odmówi udziału.

Z mediacji warto skorzystać, jeżeli spór nie jest jeszcze zbyt zaawansowany (przykładowo spadkobiercy spierają się o to, w ilu ratach ma być dokonana spłata). Wówczas są największe szanse na porozumienie.

Koszty mediacji to przede wszystkim wynagrodzenie mediatora, które wynosi 1 proc. wartości przedmiotu sporu (czyli w praktyce wartości spadku). Nie powinno być mniejsze niż 150 zł i nie większe niż 2000 zł za całość postępowania. Zwrotowi podlegają też koszty np. za wynajem sali na spotkanie.

Notariusz czuwa, by dokonywana czynność notarialna była zgodna z  prawem, więc z  jego pomocy warto skorzystać, gdy spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału (w  przeciwnym razie notariusz nie sporządzi aktu).

Jeżeli więc spadkobiercy ustalili wcześniej, jak dzielą się spadkiem i  mają wszystkie potrzebne dokumenty, notariusz dokona podziału spadku nawet podczas jednej wizyty w  kancelarii.

Jest to zatem dobre rozwiązanie dla tych spadkobierców, którym zależy na czasie. I  jeszcze jedna ważna informacja: podziału spadku możemy dokonać w  dowolnie wybranej kancelarii notarialnej. Oto najważniejsze formalności i  koszty u  notariusza.

Konieczne dokumenty

Spadkobiercy muszą zabrać do kancelarii:

● swoje dowody osobiste (do wglądu);

● odpisy z  ksiąg wieczystych (gdy w  spadku jest mieszkanie, dom lub inne nieruchomości) oraz akty potwierdzające prawo do nieruchomości (np. akt nabycia mieszkania przez matkę, które jest do podziału);

● postanowienie sądu o  nabyciu spadku lub poświadczenie dziedziczenia od notariusza (notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia przed dokonaniem podziału spadku);

● zaświadczenia z  urzędu skarbowego potwierdzające, że podatek od spadku został uiszczony lub że spadkobierca jest zwolniony z  płacenia tego podatku.

Przypominamy! Z  podatku od spadku są zwolnieni spadkobiercy, którzy należą do najbliższych krewnych zmarłego (tak zwana pierwsza grupa podatkowa), czyli: – jego dzieci i  małżonek, – rodzice i  rodzeństwo, a  także – pasierb, ojczym i  macocha. Warunkiem zwolnienia z  podatku od spadku jest jednak zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego w  ciągu 6 miesięcy, licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia o  nabyciu spadku.

Przykład 1: P. Marta i  p. Ewa uzyskały z  sądu prawomocne postanowienie o  nabyciu spadku po mamie 10 kwietnia 2016 r. Termin na zgłoszenie spadku mija 10 października 2016 r. Obie panie muszą dokonać zgłoszenia w  urzędzie skarbowym osobiście.

Przykład 2: P. Andrzej i  syn nabyli spadek po żonie i  mamie u  notariusza, który sporządził akt poświadczenia dziedziczenia 1 lipca 2016 r. Termin na zgłoszenie spadku minie 1 stycznia 2017 r.

Koszty notarialne

Przy podziale spadku u notariusza opłaty są uzależnione od wartości tego spadku. Wybierając się do kancelarii notarialnej, powinniśmy wiedzieć, jaką cenę rynkową ma np. mieszkanie czy działka, które będziemy dzielić. Wszyscy spadkobiercy muszą być zgodni co do tej wartości, bo u  notariusza nie omawia się tych kwestii. Ceny nie mogą być też zaniżone (notariusz zwróci na to uwagę)! Oto przykładowe koszty notarialnego działu spadku.

Przykład 1: Spadek ma wartość między 30 000 zł a  60 000 zł. Opłata notarialna wyniesie 710 zł + 1 proc. od nadwyżki liczonej od kwoty pow. 30 tys. zł.

Przykład 2: Wartość spadku jest wyższa niż 60 000 zł, lecz nie przekracza 1 mln zł – opłata notarialna wyniesie 1010 zł plus 0,4 proc. obliczone od nadwyżki powyżej 60 000 zł. Warto pamiętać też, że do każdej opłaty notarialnej jest doliczane 23 proc. VAT. Za każdą stronę wypisu aktu płacimy 6 zł również plus 23 proc. VAT. Szczegółowe informacje dotyczące taksy notarialnej znajdziemy na stronie Krajowej Rady Notarialnej: www.krn.org.pl

Co zrobi notariusz z aktem działu spadku

Po podpisaniu aktu notarialnego notariusz zawsze wydaje wypisy. Otrzymają je wszyscy spadkobiercy. Można poprosić o  dowolną liczbę wypisów (oryginał zawsze jest przechowywany w  kancelarii).

Ponadto notariusz przesyła takie wypisy również do:

– ewidencji gruntów, – urzędu skarbowego, – wydziału ksiąg wieczystych.

Na tej podstawie sąd dokona zmian w księdze wieczystej nieruchomości. Zatem spadkobiercy są zwolnieni z  tych formalności. W sądzie ksiąg wieczystych mogą zaś pobrać odpisy z  nowymi wpisami.

Sprzedaż nieruchomości

Jeśli chcemy sprzedać mieszkanie, jakie otrzymamy w wyniku podziału spadku, musimy liczyć się z podatkiem. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego mamy wówczas, gdy nieruchomość sprzedamy przed upływem pięciu lat kalendarzowych od daty jej nabycia.

Te pięć lat należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w  którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Po upływie tych pięciu lat obowiązek podatkowy w  związku ze sprzedażą nieruchomości ustaje. 

Opracowała: Marta Jaworska

Notariusz może pobrać podatek

Są sytuacje, gdy przy podziale spadku notariusz może pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to takich zdarzeń, gdy spadkobierca otrzyma przy dziale spadku więcej, niż wynosi jego udział, jaki nabył w spadku. 

Nie zdarza się to często, ale warto wiedzieć o takiej ewentualności. Taki podatek wynosi wówczas: 2 proc. wartości nieruchomości, jeżeli spadkobierca nabył nieruchomości, np. gospodarstwo, działkę, dom, mieszkanie; 1 proc. – gdy do podziału były tylko rzeczy ruchome, np. auto, obraz.


Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Podziel się
Przejdź na początek artykułu
Więcej na temat: